“Happy” Sara Ramadoro, Sestri

“Happy” Sara Ramadoro, Sestri

Where this picture was taken

View Larger Map